Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží nebo výrobek prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Jestliže se jedná o nedostatky malého rozsahu, které nebrání provozu zdvihacího zařízení, potom platí, že vystavené revize s předávacími protokoly jsou podepsány oběma smluvními stranami, přičemž oba dokumenty jsou opatřeny zápisem o příslušném nedostatku s časovým termínem na odstranění.

Kupující podává oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • zápisem do předávacího protokolu,
 • e-mailem na adresu vendula.peskova@jass.cz nebo nikola.bosakova@jass.cz,
 • telefonicky na číslo 603 485 508 (Vendula Pešková) nebo 733 130 257 (Nikola Bosáková),
 • poštou na adresu provozovatele.

Kupující je povinen při reklamaci uvést:

 • číslo smlouvy o dílo nebo číslo objednávky,
 • doložit doklad o zaplacení předmětu dodání ve výši stanovené smlouvou o dílo nebo jiným,
 • jméno osoby uplatňující reklamaci s plným názvem firmy a základní komunikační data.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dní a současně o tom vyrozumí kupujícího. Způsob vyrozumění je vždy telefonický a současně písemný s doručenkou na osobu uplatňující reklamaci.

Vlastní reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu po oprávněném rozhodnutí o reklamaci, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je v souladu s Obchodním zákoníkem a vztahuje se na zboží a výrobky jehož reklamace je uplatněna v záruční době.

Pro reklamace platí obecné podmínky v plném rozsahu, přičemž lhůty plnění mohou být definovány příslušnou smlouvou o dílo, která je nadřazena obecným podmínkám. Při tvorbě příslušných smluv o dílo, musí být brán zřetel na obecné podmínky uplatnění reklamací a nesmí zde být uvedeny delší časové lhůty pro vyjádření k reklamaci a vlastní odstranění reklamace.

Ke každému zboží nebo výrobku je přikládán dodací list nebo protokol o předání a převzetí, který slouží současně jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo protokolem o předání a převzetí. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od přepravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím popř. neobdržel správně vyplněný dodací list, je odběratel povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil příslušný doklad. V opačném případě se odběratel vystavuje nebezpečí neuznání pozdější reklamace.

Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena ve smlouvě o dílo, dodacím listu nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem potvrzení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě nebo byl odstaven z provozu. V případě výměny jakéhokoliv identického prvku se záruční doba neprodlužuje. Dodaný prvek musí být opatřen výrobním číslem a průvodní dokumentace musí být přiložena k původní dokumentaci u dodavatele i zákazníka. Pro další případné reklamace se vztahují stejné podmínky.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě smluvním dopravcem (řeší se s dopravcem),
 • neodbornou manipulací a obsluhou, které jsou v rozporu s návodem k obsluze a údržbě,
 • neoprávněnými zásahy do technického vybavení zařízení,
 • používáním výrobku a zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • poškození živly,
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v jiném provozu než je definováno ve smlouvě o dílo nebo v průvodní dokumentaci,
 • poškozením napěťovou soustavou, která neodpovídá příslušným provozním normám a nařízením.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují pouze pověření pracovníci JASS a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.