Politika kvality a environmentu

Politika kvality podle ČSN EN ISO 9001

Hlavním cílem a strategií společnosti JASS a.s. je neustále zlepšovat a zdokonalovat systém řízení podniku, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a vyráběných výrobků s cílem:

  • dlouhodobě ziskové činnosti při současném uspokojování potřeb všech firemních zákazníků
  • získání postavení předního evropského výrobce a poskytovatele služeb, předmětu

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ,
JEŘÁBŮ A JEŘÁBOVÝCH DRAH, MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ,
JEJICH SERVIS VČETNĚ PROVÁDĚNÍ REVIZÍ

Procesy vedoucí k výše uvedeným cílům je potřeba vést s co nejefektivnějším využitím zdrojů a dostatečnou informovaností všech zainteresovaných stran a s uspokojením potřeb zákazníků, firmy i firemních zaměstnanců.

Za účelem plnění tohoto závazku stanovilo vedení společnosti tyto zásady:

Spokojenost zákazníka

JASS a.s. je firma, které velice záleží na spokojenosti firemních zákazníků. Proto jasným způsobem identifikujeme a plníme potřeby firemních zákazníků. JASS a.s. věnuje velkou pozornost technickému, kvalitativnímu a organizačnímu zajištění uspokojování potřeb našich zákazníků a požadavků zainteresovaných stran.

Spokojenost vlastních zaměstnanců

Neméně důležitou součástí politiky kvality naší firmy je spokojenost našich vlastních zaměstnanců.

Vytváříme pro ně standardně kvalitní pracovní prostředí, dbáme na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákonných požadavků.

Konkurenceschopnost

Abychom obstáli na mezinárodním trhu, neustále pracujeme na zlepšování všech procesů, které ve firmě probíhají. Všechny tyto procesy jsou si navzájem rovny.

Zároveň zavádíme nové technologie s cílem dosažení lepších provozních výsledků a konkurenčních výhod.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy

Vedení si je vědomo toho, že některé služby záleží i na dodavatelích. Naše vysoké nároky na kvalitu, ekologii musí být proto uplatňovány i ve vztazích s dodavateli.

S našimi dodavateli společně pracujeme na vytváření stabilních partnerských vztahů. Dbáme na to, aby docházelo k jasnému porozumění požadavků a potřebám partnerů a aby byly tyto požadavky oběma stranami plněny.

Legislativa

Známe a respektujeme všechny zákonné a normované požadavky, které se týkají našich výrobků, procesů a činností.

Firemní cíle

Z Politiky kvality vycházejí firemní cíle. Cíle jsou stanoveny vedením společnosti zpravidla na období jednoho roku, přičemž jsou průběžně v průběhu roku revidovány. Každý cíl má na starost odpovědný pracovník.

Politika environmentu podle ČSN EN ISO 14001

Vedení společnosti JASS a.s. se dále zavazuje v maximální míře dodržovat a ctít vztah k životnímu prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti práce vše s ohledem na rozsah rizik, s cílem neustálého zlepšování.

Nedílnou součástí je prevence znečišťování životního prostředí. Dále je systém zaměřen na plnění stanovených nebo předpokládaných potřeb, odběratelů, okolí firmy a i jiných zainteresovaných stran včetně přihlédnutím k souvisejícím rizikům a příležitostem.

Za účelem plnění tohoto závazku stanovilo vedení společnosti tyto zásady:

Ochrana životního prostředí

V rámci dodržování všech legislativních požadavků z hlediska výroby a kvality dbáme též na ochranu životního prostředí včetně regulace energií a zachování přírodních zdrojů. Rovněž se snažíme minimalizovat všechny negativní vlivy naší činnosti na místní společenství a infrastrukturu a zajistit hygienickou a zdravotní nezávadnost našich technologií výroby i našich produktů.

Rozsah platnosti

Environmentální politika platí pro celou firmu a montáže společnosti.

Neustálé zlepšování a prevence znečišťování

  • Zavazujeme se neustále zlepšovat vztah k životnímu prostředí, které je obsahem v ročních firemních cílech, které vydává vedení společnosti.
  • Zavazujeme se neustále řídit a postupně eliminovat identifikované environmentální aspekty.
  • Zavazujeme se dodržovat soulad s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky.
  • Zavazujeme se sledovat (znát) a respektovat všechny zákonné a normované požadavky, které se týkají našich výrobků, procesů a činností vedoucích k ochraně životního prostředí.

Vedení organizace se zavazuje k prokazatelnému seznámení s obsahem politiky všech osob, pracujících pro organizaci, včetně smluvních partnerů a orgánů státní správy.

Pro seznamování s politikou a pro usnadnění externí komunikace s okolím organizace, je na firemních webových stránkách uložen tento dokument, pro usnadnění komunikace nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu.